4.09.2019-30.04.2020 arendame toetatud töölerakendamise metoodikat ja korraldame koolitusi spetsialistidele üle Eesti koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.

Täiendame eestikeelseid toetatud töölerakendamise metoodika koolitusmaterjale ja töölehti.
Viime läbi toetatud töölerakendamise metoodika koolitusi spetsialistidele, kes toetavad erivajadusega inimesi tööle saamisel ja tööl püsimisel ning nõustame koolituse läbinud spetsialiste (ühe aasta jooksul) toetatud töölerakendamise metoodika rakendamisel.

25.08.2015-31.12.2018 arendame toetatud töölerakendamise metoodikat ja korraldame koolitusi spetsialistidele üle Eesti koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega.

Osalesime Wellabled OY poolt läbiviidud toetatud töölerakedamise koolitajate koolitusel aug-sept 2015 ja MTÜ õppekeskus „Tõru“ läbiviidud andragoogika kursustel mai-aug 2017.

Töötasime välja eestikeelsed toetatud töölerakendamise metoodika koolitusmaterjalid, mida arendame jooksvalt.

Viime läbi toetatud töölerakendamise metoodika koolitusi spetsialistidele, kes toetavad erivajadusega inimesi tööle saamisel ja tööl püsimisel, korraldame koolitusel osalenutele kogemuskohtumisi ning nõustame koolituse läbinud spetsialiste (ühe aasta jooksul) toetatud töölerakendamise metoodika rakendamisel.

8.02-17.05.2017 piloteerisime koostöös Dorpat Tervis OÜ ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega rehabilitatsiooniprogrammi lihtsustatud õppekava alusel põhikoolis õppivate hariduslike erivajadustega noorte toetamiseks üleminekul kutsekooli.

Sihtrühmaks olid põhikooli viimases klassis lihtsustatud õppekava alusel õppivad Tartu linna hariduslike erivajadustega õppijad, kellel oli soov jätkata õpinguid kutseasutuses.

Programmis läbiviidud hindamiste käigus selgus, millised on hariduslike erivajadustega õpilaste erialased eelistused, kutsealased võimed ja sobivus ning millist tuge õpilane vajab erialavalikul ja kutseõppeasutusse sisseastumisel.

1.05.2015- 31.08.2016 viisime koostöös SAga Kodaniku Ühiskonna Sihtkapital ja Siseministeeriumiga läbi MTÜ Abistu tegevusvõimekust tõstva projekti “Mõistame Sinu minevikku, usume Sinu tulevikku”.

Projekti teostamisega käivitasime Tartu maakonna psüühilise erivajadusega tööealiste inimeste tulemuslikuks töölerakendumiseks isikukeskse ja tervikliku lähenemisega teenuse, mis põhineb toetatud töölerakendumise metoodikal ja sihtrühmale mõeldud kutsesobivust, võimeid ja töökäitumist hindavatel ning analüüsivatel diagnostikavahenditel hamet ja jobpics. Teenust osutame koostöös Eesti Töötukassaga, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega ja rehabilitatsioonimeeskondadega.

Projekti raames koostasime siht- ja sidusrühmade eripärasid arvestava kommunikatsioonistrateegia koos rakenduskavaga, töötasime välja ühingu sümboolika, andsime välja infokandja ja parendasime kodulehte.

Projekti kogumaksumus oli 13 558,74 eurot, sh KÜSKi toetus 11 999,30 eurot.

1.04-30.09.2015 viisime koostöös Tartu Linnavalitsusega läbi puhke- ja tegevuslaagri kroonilise psüühikahäirega isikutele.

Projekti sihtrühmaks olid Tartu linna psüühikahäirega isikud vanuses 18-35.

Laager toimus looduskaunis Põdra puhkekeskuses Põlvamaal. Laagri jooksul viisime läbi erinevaid töötubasid ja loovtegevusi koostöös MTÜga Kinobuss ja OÜga Ilus Ilm.

Enne ja peale laagrit kohtusime osalejatega hubases kohvikus Anna Edasi, saime omavahel tuttavaks ning jagasime hiljem laagrimuljeid.

Projekti läbiviimise tulemusena paranesid nii sihtgrupi sotsiaalsed oskused kui ka toimetulek kogukonnas, kasvas eneseteadlikkus ja enesekindlus ning suurenes sotsiaalne sidusus.

Projekti kogumaksumus oli 4735 eurot, sh Tartu LV toetus 3985 eurot.