Lugemist

Vaimse tervise portaal www.peaasi.ee

Hea enesetunde heaks portaal www.enesetunne.ee

Tervise info www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vaimne-tervis

Tervislik toitumine www.toitumine.ee

Tubakas www.tubakainfo.ee

Uimastid www.narko.ee

Alkohol www.alkoinfo.ee

Rahvusvaheline Haiguste Klassifikatsioon rhk.sm.ee

Patsiendiportaal www.terviseportaal.ee

Ravimiinfo www.raviminfo.ee

Psühhiaatrilise abi seadus www.riigiteataja.ee/akt/992425

Sotsiaalhoolekande seadus www.riigiteataja.ee/akt/121122016022

Töölepingu seadus www.riigiteataja.ee/akt/104072017122

Täitemenetluse seadustik (võlgniku, sissenõudja, kohtutäituri õigused ja kohustused) www.riigiteataja.ee/akt/121032011035

Sotsiaalkindlustusamet www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Ravimiamet www.ravimiamet.ee

Tööinspektsioon www.ti.ee

Eesti Töötukassa www.tootukassa.ee

Eesti Haigekassa www.haigekassa.ee

Sotsiaalministeerium www.sm.ee