Tagasiside

  • Hindame väga tagasisidet meie osutatud teenustele ning ettepanekuid ja tähelepanekuid teenuste parandamiseks.
  • Olete oodatud oma arvamust avaldama nii suuliselt kui ka kirjalikult paberil või e-posti teel.
  • Probleemide tekkimisel soovitame need eelkõige lahendada läbirääkimiste teel, kui see pole võimalik, siis palume probleem esitada kirjalikult paberil, e-postiga või kontaktivormi kaudu. Kirjalik ettepanek või kaebus palume esitada selges sõnastuses ning lisada sellele oma nimi ja kontaktandmed, kaebusele vastame kirjalikult hiljemalt 1 kuu jooksul.
  • Pakutavate teenuste arendamisel ja projektide läbiviimisel kasutame rahastajate ning koostööpartnerite soovitusi ja nõudmisi, samuti meie klientide ning töötajate ettepanekuid. Koosolekul arutatakse saadud tagasisidet ja võimalusel viiakse ellu muudatused.