Põhiväärtused, mida peame oluliseks oma missiooni elluviimisel:

 • inimlikkus ja hoolivus – hoolime ja märkame inimesi;
 • sallivus – teame, et inimesed ei ole paremad ega halvemad, on erinevad;
 • usaldusväärsus ja vastutustunne – oleme enesekriitilised, järjepidevad, tagame konfidentsiaalsuse;
 • asjatundlikkus – oleme pädevad ja teeme oma tööd hästi;
 • avatus ja koostöö – lähtume kliendi vajadustest, kaasame partnereid ja oleme paindlikud;
 • uuendusmeelsus ja areng – kasvame ise ning arendame ühingut.

Tegevused eesmärkide saavutamiseks:

 • toetame, nõustame ja juhendame psüühilise erivajadusega toimetulekuraskustega isikuid ning nende lähedasi ja teeme koostööd nende tugivõrgustikega;
 • hindame ning analüüsime tööturu riskirühmadesse kuuluvate isikute kutsesobivust, võimeid ja töökäitumist, nõustame sobiva töökoha leidmisel ja säilitamisel;
 • teeme koostööd partnerite, huvi- ja sihtgruppidega, kaasates neid projektide kirjutamisse ja läbiviimisse.

Teenuste osutamisel lähtume sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUASS Assurance põhimõtetest:

 • efektiivne juhtimine – loome parimaid praktiseerimistavasid, kasutame olemasolevaid ressursse efektiivselt, oleme innovaatilised;
 • professionaalsus – oleme kompetentsed ja inimesekesksed arendades ennast pidevalt;
 • õigused ja kohustused – tagame klientidele ja töötajatele õiguste kaitse, võrdse kohtlemise, valikuvabaduse ja enesemääratluse, informeerime kohustustest;
 • eetika ja konfidentsiaalsus – kaitseme klientide ja nende pereliikmete väärikust, ennetame riske ning toetame sotsiaalset õiglust;
 • koostöösuhted – väärtustame huvigruppe, kelle jaoks MTÜ Abistu on loodud ja kellega koostöös tagame järjepideva teenuste osutamise ning arendame teenuseid;
 • kaasamine, osalemine, jõustamine – abi osutamise kõikidel etappidel kaasame klienti ja vajadusel tema pereliikmeid (kui inimene on selleks nõusoleku andnud); abi osutamine on suunatud võimaluste leidmisele ja inimese suutlikkuse tugevdamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt talle tavapärases elukeskkonnas;
 • isikukeskne lähenemine – osutame teenuseid keskuses, kuid vajadusel toetame klienti nii tema kodus, töökohas kui avalike teenuste kasutamisel; jälgime, et pakutavad teenused vastaksid klientide väljaselgitatud vajadustele ning ootustele ja oleksid kooskõlas seatud eesmärkidega;
 • laiahaardelisus – osutame teenuseid, mis säilitavad ja parandavad kliendi üldist toimetulekut ning elukvaliteeti (hõlmates nii eluaseme, igapäevaelu, sissetulekute kui tööga toimetulekut) ja arvestame klientide vaimsete, füüsiliste ning sotsiaalsete näitajatega;
 • tulemuslikkus – abi määramisel ja osutamisel lähtume abinõu osutamise tulemuslikkusest abivajava inimese, ja vajadusel ka pere ning kogukonna, seisukohast;
 • kestev areng – väärtustame klientide, rahastajate ning huvigruppide tagasisidet ja tegutseme pideva kvaliteedi tõstmise nimel.