Teenuste saajatel ning osutajatel on õigused ja kohustused, millest kinnipidamisega näitame vastastikust lugupidamist.

Millised on kliendi õigused?

 • Saada asjatundlikku, paindlikku ja isikukeskset teenust kokkulepitud ajal ja kohas.
 • Olla koheldud hoolivalt, väärikalt ja võrdselt sõltumata rahvusest, välimusest, vanusest, soost, rassist, nahavärvusest, keelest, erivajadusest, seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest päritolust, varalisest seisundist, usulisest veendumusest, poliitilistest või muudest veendumustest.
 • Tutvuda teenuse osutamisega seotud seaduste ja dokumentidega, järgides andmekaitsetingimusi.
 • Kaasa rääkida, milliseid teenuseid ja kui kaua neid kasutada.
 • Esitada töötajale küsimusi ja saada selgitusi kui info jäi arusaamatuks.
 • Taotleda juhendaja vahetamist, pöördudes juhatuse liikme poole.
 • Osaleda teenuse osutamise protsessis, olles kaasatud oma tegevusplaani koostamisse, tegevuste elluviimisse, otsuste vastuvõtmisse ja tulemuste hindamisse.
 • Saada infot sarnaste teenuste kohta mujal ja vahetada teenuse osutajat.
 • Rääkida kaasa teenuste kujundamisel ja tegevuste planeerimisel, avaldades arvamust kokkusaamistel.
 • Anda tagasisidet, esitada kaebusi või teha ettepanekuid ning saada õiglane, erapooletu ning võimalikult kiire kaebuse käsitlemine.
 • Pöörduda avaldusega Sotsiaalkindlustusameti poole, kui on kaebusi teenuse kvaliteedi või teenuse osutaja kohta.
 • Õigus privaatsusele ja isikuandmete saladuses hoidmisele, järgides andmekaitsetingimusi.

Millised on kliendi kohustused?

 • Avaldada juhendajale enda kohta tõest infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks.
 • Pidada kinni teenuse osutamise lepingust ja teha koostööd.
 • Hoiduda vahetult enne teenuse kasutamist ja teenuse kasutamise ajal alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamisest.
 • Teatada takistustest, mis mõjutavad koostöö tegemist ja teenuse kasutamist.
 • Kohelda heatahtlikult ja lugupidavalt teisi kliente ja töötajaid.
 • Hoida saladuses teatavaks saanud andmed kaasklientide isiku, eraelu ja tervise kohta.