Peame tähtsaks järgida kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning oleme võtnud kasutusele
turvameetmed, et kaitsta oma klientide, töötajate jt asutusega seotud isikute isikuandmeid tahtmatu või
volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest. Andmekaitsetingimustes lähtume: järgnevatest
aspektidest:

 • konfidentsiaalsus – hoiame meile usaldatud teabe saladuses ulatuses, mis tuleneb seadustest ja
  meievahelisest kokkuleppest. Võtame kasutusele optimaalsed meetmed, et vältida andmete avalikuks
  tulemist või võõrastele isikutele kättesaadavust;
 • andmete üleandmine – anname kolmandatele isikutele teavet ulatuses, mis tuleneb seadustest.
  Andmete vajalikul määral liikumine on teenust kasutavate isikute heaoluks oluline. Meil ei toimu
  automaatset andmete ülekandmist;
 • andmete kogumine ja säilitamine – hoiame turvaliselt meile teatavaks saanud andmeid ja dokumente
  ulatuses, mis vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks ning mis toetab teenust saava isiku heaolu.

Mis on andmekaitsetingimused?

 • Andmekaitsetingimustega anname ülevaate, milliseid isikuandmeid kogume ja töötleme, millistel
  eesmärkidel ja millisel alusel seda teeme ning kui kaua andmeid säilitame. Samuti anname ülevaate,
  millised on õigused seoses isikuandmete töötlemisega.
 • Andmekaitsetingimuste eesmärk on tagada klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele privaatsus ja nende isikuandmete kaitse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidu õigusaktidele.
  Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel juhindume eelkõige:
  Isikuandmete kaitse üldmäärusest
  Isikuandmete kaitse seadusest
  Avaliku teabe seadusest

Kes on andmetöötleja ja kes on andmekaitsespetsialist?

 • Andmetöötleja on MTÜ Abistu, kes töötleb isikuandmeid.
 • Andmekaitsespetsialist korraldab isikuandmete kaitse, nõustab, teostab kontrolli, vastab küsimustele
  ja teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga.
 • MTÜ Abistu andmekaitsespetsialist on Liis Nigul, telefon: 5548993; e-post: abistu@abistu.ee; aadress: Gildi tn 12, Tartu 51007.

Mis on isikuandmed, miks ja millal neid töödeldakse?

 • Isikuandmed on kõik andmed, millega saab inimest tuvastada ja mis väljendavad inimese füüsilisi,
  psüühilisi, majanduslikke, sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust jmt. Näiteks nimi, isikukood,
  asukohateave, terviseandmed, võrguidentifikaator jne.
 • Isikuandmete töötlemine on mistahes andmetega tehtav toiming, näiteks: kogumine, korrastamine,
  säilitamine, muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamine, levitamine,
  kustutamine jne.
 • Kogume ja töötleme isikuandmeid seadusest tulenevatel alustel ja ainult ulatuses, mis on vajalik meie põhikirjas sätestatud eesmärgi ning selle saavutamiseks vajalike tegevuste läbiviimiseks.
 • Isikuandmeid kogume ja töötleme selleks, et osutada kvaliteetseid teenuseid.
 • Töötleme inimeste isikuandmeid, kes:
  – tulevad meile erihoolekandeteenustele, erateenustele või teevad meiega koostööd
  koostööpartnerite suunamisel;
  – kandideerivad meile praktikale ja tööle;
  – edastavad meile e-kirja, avalduse või muu taotluse.

Milliseid andmeid küsime, kuidas neid töötleme ja kellega jagame?

 • Meile saadetud e-kirjades, avaldustes või taotlustes sisalduvaid isikuandmeid kasutame saatjale
  vastamiseks.
 • Teenuste osutamiseks küsime järgmiseid andmeid: ees- ja perekonnanimi ning isikukood,
  kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, elukoha aadress), andmed igapäevaeluga toimetuleku ja
  tervise kohta (sh määratud puude ja töövõime kohta). Sotsiaalkindlustusameti suunamisega klientide kohta edastab eelpool toodud andmed meile Sotsiaalkindlustusamet. Kliendi teenusel viibimise ajal vahetame infot andmete muutumisel otse kliendiga.
 • Kliendi nõusolekul ja tema toimetuleku ning heaolu tagamiseks kaasame koostööpartnereid ja
  teenusepakkujaid, kellel on õigus töödelda meilt saadud isikuandmeid üksnes teenuse osutamiseks
  vajalikus ulatuses ning vastavalt kokkuleppele.
 • Esitame andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid
  nõutakse ja kui selleks on põhjendatud vajadus.
 • Järgime alati minimaalsuse põhimõtet st, et edastame andmeid vastuvõtjale vaid mahus, milleks see
  on andmete kogumise ja edastamise eesmärki silmas pidades õigustatud ja vajalik.
 • Kõiki isikuandmeid kogume ja töötleme viisil, mis tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse ja
  turvalisuse, kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest, avalikuks tuleku ning juhusliku
  kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.
 • Isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele krüpteeritult e-posti teel.

Millised on kliendi õigused?

 • Kliendil on õigus tutvuda andmetega, mida tema kohta oleme kogunud. Selleks tuleb esitada kirjalikult vabas vormis taotlus. Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame kirjalikult, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastuse väljastame küsija soovi kohaselt kas paberil või elektroonselt.
 • Seaduses sätestatud juhtudel võime andmed kliendile esitada hiljem, piirata nende esitamist või
  keelduda väljastamisest, kui see võib:
  – takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist või menetlemist või karistuse täideviimist;
  – kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
  – ohustada riigi julgeolekut;
  – ohustada avaliku korra kaitset;
  – takistada ametlikku uurimist või menetlust.
 • Kliendil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kustutamist ja enda isikuandmete
  töötlemise lõpetamist juhul, kui meil ei ole tema isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust
  või kui andmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel.
 • Isikuandmete parandamise korral teavitame pädevat asutust, kellelt on ebaõiged isikuandmed
  saadud.
 • Kui on küsimusi seoses isikuandmete töötlemisega või tekib kahtlus, et oleme andmekaitsereegleid
  rikkunud, siis palun pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole.
 • Kui meie andmekaitsespetsialisti vastused ei anna rahuldavat tulemust või ei soovita meie
  andmekaitsespetsialistiga suhelda, siis on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale küsimus või
  kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda Tartu Halduskohtusse.

Kuidas hoiame ja säilitame isikuandmeid?

 • Hoiame ja säilitame isikuandmeid sisemiseks töökorralduseks mõeldud elektroonilises infosüsteemis, kus töötajatel on ligipääs tööülesannete täitmisega seotud vajalikele andmetele. Meie infosüsteemi ei kanta automaatselt üle andmeid teistest andmekogudest, meie infosüsteem ei edasta automaatselt andmeid teistesse infosüsteemidesse ja asutuseväliselt ei saa teha päringuid meie infosüsteemi.
 • Paberkandjal dokumente hoiame ja säilitatame lukustatud kappides ühingu ruumis. Ruumid on
  signalisatsiooniga varustatud ja lukustatud.
 • Kasutame tööalaseks kasutamiseks mõeldud e-posti aadressi, mistõttu liigub info turvaliselt läbi
  meiliserveri. Isikuandmete edastamiseks kasutame krüpteeritud kanaleid.
 • Isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest või lepingust tulenevalt kohustuslik. Tulenevalt Sotsiaalhoolekandeseadusest (§83 lõige 3) säilitame seaduse alusel kogutud andmeid 10 aastat
  pärast isikule erihoolekandeteenuse osutamise lõppemist.
 • Teenuse lõpetamisel saab klient valida, mida teha teenuse osutamise käigus kogutud
  isikuandmetega, mida oleme töödelnud tema nõusoleku alusel.

Kas kogume ja säilitame kodulehe külastajate ning helistanute andmeid?

 • Me ei salvesta telefonikõnesid ega veebipõhiste suhtluskanalite vahendusel peetud vestlusi.
 • Me ei näe oma kodulehe külastajate isikuandmeid ega kogu neid.
 • Meie koduleht sisaldab linke teistele kodulehtedele. Nendel kodulehtedel võivad olla erinevad
  andmekaitsetingimused. Me ei vastuta kolmandate osapoolte andmekaitsetingimuste ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitame tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole
  andmekaitsetingimustega.

Mis andmeid kogume praktikale ja tööle kandideerijatelt?

 • Lähtume praktikale ja tööle kandideerijate avaldatud teabest ja avalikest allikatest.
 • Kui CVs on välja toodud soovitajad, siis eeldame, et võime soovitajatena nimetatud isikutega suhelda.
 • Praktikale ja tööle kandideerijal on õigus saada teada, milliseid andmeid me tema kohta kogunud
  oleme.
 • Praktikale ja tööle kandideerijal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või
  esitada vastuväiteid.
 • Erinevad kandidaadid üksteise andmete kohta meilt infot ei saa.
 • Kui kandidaat ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral ja tema nõusolekul tema andmed kuni 1 aasta.

Üksikasjalikum teave isikuandmete töötlemise kohta on leitav meie dokumendist Andmekaitsetingimused,
mis asub paberkandjal ühingu ruumides ja millega on võimalik seal tutvuda.